West Bengal

Divya Chaya Siksha Kendra
Digital Learning
Spoken English ClassesDCT Karam Bhoomi, Village Khamar R. Bishanpur, 24 Pgs (N) Rajarhat

New Delhi

The Care Centre at Shahpur JatDCT Care Centre, 152-A, DDA Flat, Shahpur Jat

Haryana

Chiranjiv Karam Bhoomi Care Home
  • Residential Old Age Home
  • Day Care
  • Elderly Home
  • Coaching CentreDCT Chiranjiv Karam Bhoomi, C-1/190, Palam Vihar, Gurgaon

Uttar Pradesh

Kusum Sarovar Prathmic Vidyalaya, GovardhanDivya Chaya Prathmik Vidyalaya, Radhakund Dehat, Govardhan, Dist. Mathura